logo mówiąca strona internetowa
grafika

Rozległe awarie sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14 października b.r. w wyniku nagłego załamania pogody doszło do rozległych uszkodzeń sieci, obsługiwanej przez Spółkę. WIĘCEJ

Ogłoszenie o zamianie akcji

Zarząd Spółki PGE Energia S.A. informuje o przystąpieniu do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej WIĘCEJ

Prąd mój bezpieczny przyjaciel

Program edukacyjny „Prąd – mój bezpieczny przyjaciel” wpisuje się w wieloletnią tradycję działań skierowanych do dzieci
i młodzieży.


Dla Klienta Taryfa Kontakt Informacje o wyłączeniach

Historia energetyki w Siedlcach
22 listopada 1916 roku została uruchomiona w Siedlcach elektrownia, której moc wprawdzie była niewielka (zasilała jedynie urzędy, instytucje oraz niewielką liczbę mieszkań prywatnych), lecz jednocześnie było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, ponieważ od tej pory datuje się powstanie działalności energetycznej na tych terenach.
Dwa lata później zarząd miasta został właścicielem elektrowni (dotąd była własnością prywatną) i od tej chwili następuje intensywny rozwój tej gałęzi przemysłu w Siedlcach. Do sieci energetycznej przyłączono kolejne obiekty komunalne i mieszkania prywatne, a ponadto wybudowano linie niskiego napięcia do domu dziecka, znajdującego się poza granicami miasta (w Stoku Lackim).
W czasie okupacji hitlerowskiej rozwój elektrowni został poważnie zahamowany, a jednocześnie drastycznie ograniczono dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców polskiego pochodzenia. Elektrownia pracowała jedynie na potrzeby wojska i napływowej niemieckiej mniejszości. Poza tym, w ramach zbiórki metali na potrzeby militarne, zdemontowano wszystkie napowietrzne linie energetyczne wykonane z cennej miedzi, a w ich miejsce zainstalowano stalowe ocynkowane linki (po wojnie wymienione na aluminiowe).

W 1948 roku zbudowano pierwszą linię przesyłową 30 kV do zasilania miasta i jesienią tegoż roku Elektrownia Miejska w Siedlcach została przejęta przez Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Lubelskiego (ZEOL). Wkrótce utworzono w Siedlcach jego oddział, którego pełna nazwa brzmiała: Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Lubelskiego - Podokręg III Biała Podlaska - Oddział Siedlce. Kierownikiem oddziału został mieszkaniec Siedlec - inż. Kazimierz Żarski. Uruchomienie linii 30 kV pozwoliło zelektryfikować pierwsze w tym powiecie wsie, położone wzdłuż przebiegu linii.

W latach czterdziestych Oddział Siedlce wzbogacił się o agregat prądotwórczy (o mocy 12,5 kW i napędzie benzynowym), czynny jedynie od zmroku do godziny 23:00, a ponadto zainstalowano zespół prądotwórczy o mocy 40 kW (z silnikiem na gaz generatorowy) i tymczasową rozdzielnię 30/15/6 kV.
Kolejni kierownicy Oddziału Siedlce wywodzili się z różnych kręgów i w rozmaity sposób uzyskiwali awans. Jedni otrzymywali to stanowisko z racji swojego wykształcenia (inżynierowie), inni zaś w ramach awansu społecznego. Od maja 1950 roku kierownikami byli kolejno: inż. Józef Zawadzki, Henryk Kopeć, Piotr Baranowski, inż. Jan Dąbrowski, Stefan Wyporski oraz mgr inż. Jan Skwierczyński (ten ostatni pelnił swą funkcję od roku 1986 do dnia 31 czerwca 2001r.).
Od stycznia 1951 roku energetyka w Polsce przechodziła szereg zmian natury organizacyjnej. W ich wyniku powstały zakłady sieci elektrycznych oraz zakłady zbytu energii elektrycznej. W Siedlcach powstały więc dwa odrębne przedsiębiorstwa: Zakład Sieci Elektrycznych Biała Podlaska - Rejon Sieciowy Siedlce oraz Zakład Zbytu Energii Warszawa - Rejon Siedlce. Obszar działania obu rejonów był podobny, z tym że powiększył się wkrótce o powiat łukowski. W tamtych latach ilość nowych odbiorców energii elektrycznej sięgała 3-5 tysięcy rocznie.

Wiosną 1958 roku energetyka ponownie uległa przeobrażeniom. W miejsce dotychczasowych zakładów sieci elektrycznych i zakładów zbytu energii elektrycznej powstały zakłady energetyczne. W Siedlcach powstał w ten sposób rejon energetyczny, który podlegał ZE Biała Podlaska. Taki stan rzeczy utrzymał się zaledwie dwa lata, ponieważ już w 1960 roku zlikwidowano ZE Biała Podlaska, który - od tej pory jako rejon energetyczny - podlegał Zakładowi Energetycznemu Lublin. Rejon Energetyczny Siedlce został zaś wcielony do ZE Warszawa-Teren. Powiat łukowski znalazł się po tej reorganizacji w granicach RE Biała Podlaska, natomiast powiat sokołowski i węgrowski w RE Siedlce. Tym samym obszar działania RE Siedlce powiększył się do blisko 5 tysięcy km2 i obejmował odtąd cztery powiaty. Przez wszystkie te lata prowadzono intensywne prace, zmierzające do zelektryfikowania wszystkich podległych rejonowi wsi, ponadto ilość obsługiwanych odbiorców wciąż rosła, osiągając w 1965 roku liczbę 61 tysięcy.
Poważniejsze zmiany w polskiej energetyce miały od tej pory miejsce jeszcze dwukrotnie: jesienią 1965 roku, kiedy to utworzono nowy RE w Sokołowie Podlaskim oraz latem 1975 roku, gdy w wyniku zmiany podziału administracyjnego kraju utworzono nowe województwa. Pierwsza z wyżej wymienionych innowacji uszczupliła obszar RE Siedlce (powiaty sokołowski i węgrowski włączone zostały do nowo powstałego RE Sokołów Podlaski), druga natomiast sprawiła, że większość byłego powiatu łosickiego znalazła się w granicach RE Biała Podlaska. W wyniku wszystkich tych zmian Rejon Energetyczny w Siedlcach otrzymał w zarząd 36 tysięcy "dusz", a wiec nieco ponad połowę stanu z roku 1965.

Od 1975 roku do chwili obecnej Rejon Energetyczny Siedlce działa na niezmienionym terenie. Specyfiką pracy przedsiębiorstw energetycznych jest potrzeba stałego reagowania na sytuacje mające wpływ na ciągłość dostawy energii elektrycznej. Cechą ludzi tu pracujących jest stała gotowość do pracy, w każdych warunkach pogodowych oraz o każdej godzinie dnia. Dzisiaj największą wartością reprezentowaną przez rejon, jest posiadanie stabilnej załogi, stale podnoszącej swoje kwalifikacje zawodowe, oddanej profesji na jaką się zdecydowali, podejmując decyzję zostania energetykiem. Taką załogą Rejon Energetyczny Siedlce dysponuje.

Siteimpulse

PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone. Patronat: czartery jachtów w Chorwacji newsletter Zamów newsletter